PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN QUANG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 6 9 6,211,479
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 25 4,107 4 5 4 4 6 5 13 5,941,062
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 87 3,806 4 30 863 4 4 2 17 6,226,570
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 95 5,036 46 31 113 12 16 9 89 6,625,349
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 64 4,144 38 208 465 15 32 1 2 6,115,179
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 95 6,381 23 4 215 20 5 4 9 6,201,911
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,250 29 4 4 6 4 4 6 5,968,116
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 71 2,369 14 4 61 4 4 4 35 6,243,182
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 84 4,839 14 6 4 4 15 3 4 6,076,429
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 4 5 6,268,133
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 100 4,520 14 109 258 7 6 6 14 6,174,336
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 18 4,323 5 4 9 7 4 4 19 6,344,426
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 75 49 159 4 4 1 12 6,088,302
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 52 4,981 21 4 4 4 4 4 5 6,118,220
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 177 6,580 30 55 247 9 5 1 7 6,148,685
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 92 7,683 209 10 24 38 42 6 9 6,376,111
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 91 6,635 14 3 75 27 9 2 5 6,279,598
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 87 6,478 83 317 755 17 28 10 7 6,220,367
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 94 4,496 6 4 0 4 4 1 19 6,207,987
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 47 1,872 4 4 4 4 7 1 8 5,724,974
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 28 4,330 7 4 4 4 4 2 5 6,235,668
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 24 3,693 76 7 7 51 9 1 6 6,044,403
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 36 6,685 32 0 115 30 6 3 37 6,345,499
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 38 3,785 37 30 90 4 14 5 16 6,058,764
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 1 2 5,832,711
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 33 5,274 29 16 107 3 4 7 185 6,747,788
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 35 5,140 22 23 101 38 13 5 8 6,417,803
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 72 2,708 43 68 197 32 4 4 14 6,166,204
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 94 3,243 347 35 167 48 13 2 16 2,559,190
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 59 5,164 11 11 7 11 4 2 9 516,594
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 73 4,218 11 12 7 7 4 1 3 422,462
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 118 5,360 11 11 7 7 4 4 8 461,804
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 81 6,782 0 0 7 7 4 4 5 434,727
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 119 5,821 15 11 7 7 4 10 1 365,329
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 50 4,391 11 11 8 7 4 8 9 411,448
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 165 7,549 0 6 10 72 15 7 29 400,695
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 1 4 349,071
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 83 5,504 11 11 8 7 4 1 2 317,153
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 128 4,524 11 11 7 7 4 1 6 402,224
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 59 6,693 46 11 9 7 11 2 1 411,370
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 120 6,988 11 11 7 7 4 3 5 448,229
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 56 1,938 11 11 7 7 4 1 1 191,941
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 82 6,882 11 11 7 7 4 3 10 458,561
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 80 4,998 20 11 2 0 4 1 4 363,030
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 44 4,294 96 11 8 8 5 1 1 427,286
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 116 5,504 71 15 108 23 6 2 2 359,319
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 55 6,517 11 11 7 7 4 2 3 293,441
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 40 4,652 15 11 5 7 9 4 5 339,945
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 148 5,560 11 11 7 7 4 8 3 278,882
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 6 8 379,103
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 67 3,683 19 11 7 7 4 1 3 338,141
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 193 4,410 17 11 7 37 4 6 41 429,700
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 40 5,801 31 3 12 3 26 2 15 387,181
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 17 3,736 7 0 0 7 0 3 8 265,825
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 158 4,531 11 11 7 7 4 1 3 420,324
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 29 7,096 17 11 2 10 29 4 5 402,815
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 68 6,610 11 11 8 7 4 8 7 348,007
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 1 2 115,337
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 27 0 14 1 1 0 6 1 1 101,542
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 17 0 14 1 1 0 6 1 3 114,082
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 1 101,498
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 96,908
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 35 0 13 1 1 0 6 3 1 108,029
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 3 3 100,521
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 1 3 99,603
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 1 1 101,660
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 21 0 13 1 1 0 6 2 1 104,826
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 40 0 13 1 1 0 6 7 2 119,613
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 34 0 13 1 1 0 6 3 1 99,970
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 37 0 13 1 1 0 6 1 1 102,925
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 97,711
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 31 0 13 1 1 0 6 1 1 106,120
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 1 96,999
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 48 0 17 1 1 0 6 2 1 117,919
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 1 2 100,032
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 96,139
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 20 0 13 1 1 0 6 1 3 96,231
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 1 1 123,619
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 97,282
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 2 2 95,043
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 6 9 99,589
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 96,890
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 1 3 99,059
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 50 0 14 1 1 0 6 1 3 106,819
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số4,698283,4922,3101,3444,564759666252838189,389,019