PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN QUANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:01:13 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:58:14 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai04:57:17 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
4Khách vãng lai04:48:29 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNN-00025
5Khách vãng lai04:25:01 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9684
6Khách vãng lai04:15:03 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNN-00024
7Khách vãng lai04:13:40 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9712
8Khách vãng lai04:10:21 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9815
9Khách vãng lai03:50:53 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9725
10Khách vãng lai03:46:08 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9709
11Khách vãng lai03:45:54 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5685
12Khách vãng lai03:40:59 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9693
13Khách vãng lai03:36:28 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9670
14Khách vãng lai03:29:19 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9822
15Khách vãng lai03:26:50 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9770
16Khách vãng lai03:20:52 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9786
17Khách vãng lai03:20:12 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9725
18Khách vãng lai03:09:11 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9770
19Khách vãng lai03:00:15 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9820
20Khách vãng lai02:21:53 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00129
21Khách vãng lai02:20:24 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9770
22Khách vãng lai02:16:28 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9701
23Khách vãng lai01:45:26 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5706
24Khách vãng lai01:32:04 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai01:00:31 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9698
26Khách vãng lai00:59:10 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6350
27Khách vãng lai00:30:15 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9817
28Khách vãng lai00:09:18 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6350
29Khách vãng lai00:09:06 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6350
17 11 2018